KVKK

S.S. HAYDARPAŞA KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ   
                S.S. Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kooperatif olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Kooperatifimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
          I.Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
                Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 128314 sicil numarasıyla kayıtlı, 0735009163500010 MERSİS numaralı, “Selimiye İskele Caddesi No:34 Üsküdar / İstanbul” adresinde mukim S.S. Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Veri Sorumlusu’dur.
          II.Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçları
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek,
 
 • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Kooperatif'in ticari faaliyeti sürdürme, ortaklık ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini artırma, Kooperatif'in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurum ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,
 
 • Kooperatif Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Kooperatif ile aranızdaki ortaklık ilişkisinden kaynaklanan yasal ve sözleşmesel; hak ve yükümlülükleri yerine getirme, her türlü ortaklık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
 
 • Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda gerekli işlemlerinizi tamamlamak, Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklama, raporlama ve bu kurumları bilgilendirme,
 
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri gerçekleştirmek,
 
 • Kooperatif personelinin giriş çıkış takibi ve güvenliği sağlamak,
 
 • Her türlü muhasebe ve finansal faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 
 • Kooperatifimiz bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenen bilgileri saklama, raporlama ve bu kurumları bilgilendirmek,
 
 • 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan hizmetlerde kullanılması, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
           III.Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz
                Kişisel verileriniz, Kooperatifler  Kanunu ve ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, Kooperatif personeline ve ortakları için hizmet aldığımız diğer 3. kişilere, ilişki içerisinde olduğumuz avukat ve mali müşavir dahil olmak üzere ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla finans kuruluşlarına,  aracılık ettiğimiz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve kağıt evrak (fatura vs.) kargolanması için anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarına KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
       
 
IV.Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; ortaklığa başvurduğunuz süreçte, Kooperatif ile ortaklık ilişkiniz sürerken yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz sağlık verileriniz ve kan grubu bilgileriniz dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel bilgilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, kişisel verilerinizi, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; Kooperatif'in kanuni, sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesi, meşru menfaatin gerektirmesi nedeniyle toplamaktayız. İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans Departmanı, Kooperatif tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin II. ve III. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
           V.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kooperatifimize iletmeniz durumunda, Kooperatif, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kooperatif tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Kooperatifimizden;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otamatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Kooperatifimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı, Selimiye İskele Caddesi No:34 Üsküdar / İstanbul adresine başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi gösterir resmi belgeyi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Kooperatifimiz tarafından reddedilecektir.
Kooperatifimizin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin Kooperatifimizin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü Kooperatifimiz tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu aydınlatma metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.
   
S.S. Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi
 
 
Tüm hakları Haykoop S.S Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi